اهمیت پوشش درز انقطاع

پس از پیش بینی درز انقطاع و در انتهای عملیات سازه ای، در بین بلوک‌­های تشکیل دهنده یک مجموعه ساختمان، فاصله­‌هایی ایجاد می گردد. در صورت عدم پوشش مناسب این فاصله در کف، سقف  و بدنه های داخلی و خارجی ساختمان، می تواند مسبب خطراتی برای افراد استفاده کننده از ساختمان شود. به علاوه این درز، در هنگام آتش سوزی و در صورت عدم پوشش مناسب و استاندارد ، محل عبور آتش و دود حاصل از حریق شده و خسارات جانی به بار خواهد آورد.


درز انقطاع - درز لرزه ای