پیامدهای عدم استفاده از درز انقطاع در ساختمان


با توجه به این که نیروی ناشی از ضربه ساختمان‌ها به یکدیگر در حین زلزله مقدار قابل توجهی بوده و برآورد دقیق آن مشکل می‌باشد (این نیرو با توجه به مفاهیم ضربه اجسام در دینامیک تعیین می‌شود)؛ خسارات ناشی از برخورد ساختمان‌ها با یکدیگر زیاد بوده و می‌تواند باعث خرابی و آسیب‌‌های‌ مختلف در ساختمان‌ها شود. بنابراین محاسبه و پیش بینی صحیح این فاصله بین ساختمان‌های مجاور، اهمیت بالایی دارد.

برخورد ساختمان‌های مجاور هم می‌تواند در اثر موارد مختلفی از جمله نامنظمی هندسی باشد، به عنوان مثال فاصله بیش از حد بین مرکز جرم و مرکز سختی ساختمان، باعث ایجاد پیچش در سازه می‌شود. در حالت دیگر این ضربه ممکن است در اثر روان‌ گرایی خاک و جابه‌جایی بیش از حد سازه باشد که طی این جابه‌جایی، سازه ممکن است با ساختمان مجاور برخوردی نماید.

بررسی و محاسبه نیروهای ضربه در اثر برخورد ساختمان‌ها در حالت‌های گوناگون، می‌تواند با ساخت یک مدل سازه‌ای در نرم افزار های شبیه سازی انجام شود. به این صورت که مدل ساختمان با در نظرگیری یک المان گپ (gap)  بین دو سازه، جهت در نظرگیری اثر برخورد بین آنها انجام شده تا به وسیله انجام تحلیل خطی یا غیرخطی، به صوت استاتیکی یا دینامیکی، نیروهای ایجاد شده در اثر ضربه در المان‌های مختلف سازه‌ای محاسبه شود.

درزهای انقطاع علاوه بر عملکرد آن در هنگام زلزله، در زمان انقباض یا انبساط به علت سرد و گرم شدن ساختمان به خصوص در ساختمان ‌های با اسکلت فلزی، بسیار حائز اهمیت می ‌باشد و از ترک ‌های ناشی از این رفتار ساختمان در مصالح بکار رفته در کف، بدنه و سقف جلوگیری می نماید.