رعایت درز انقطاع


با توجه به مشخصات هندسی جرم و سختی متفاوت در ساختمان‌های گوناگون، در هنگام زلزله سازه‌ ها، رفتارهای متفاوتی دارند و ممکن است در مدهای ارتعاشی مختلف، ساختمان‌های مجاور هم به یکدیگر نزدیک شده و برخورد کنند. بنابراین نیاز به در نظرگیری یک فاصله ایمن به منظور جلوگیری از برخورد ساختمان‌های مجاور وجود دارد.

طبق استاندارد ۲۸۰۰ ایران، برای تمامی ساختمان‌های با ارتفاع بیش از ۱۲ متر یا ۴ طبقه، باید درز انقطاع محاسبه و اعمال شود. طبق استاندارد ۲۸۰۰، علاوه بر شرط فوق، در موارد زیر هم رعایت درز انقطاع ضروری است:

  • مقدار جلو آمدگی یا فرو رفتگی در پلان از مقادیر مجاز آیین نامه تجاوز کند.
  • زمانی که فاصله دو سقف در یک طبقه از ۶۰ سانتی‌متر بیشتر شود، باتوجه به رفتار متفاوت دو قسمت ساختمان، نیاز است در محل اختلاف ارتفاع، درز انقطاع قرار داده شود و دو قسمت ساختمان در این محل، جدا شوند.
  • فونداسیون‌ها در تراز کف دارای اختلاف ارتفاع بوده و خط واصل بین دو فونداسیون مجاور دارای شیبی بیشتر از ۱۵ درصد باشد.