پروفیل‌های ویژه پارکینگ

طراحی و اجرای پروفیل های پارکینگی بر اساس عرض ژوئن و میزان بار وارده بر آن:

در طراحی این پروفیل ها از نرم افزارهای تخصصی مانند آباکوس (Abaqus) و انسیس (Ansys) استفاده شده است.

توان فشاری و کششی و برش مقطع، مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

اجرای پروفیل های آلومینیومی ویژه ی پارکینگ ها با میزان جابجایی ۵۰ درضد و یا عرض های مختلف:

نصب پروفیل ها حداکثر دو میلیمتر می باشند که نشان از دقت بالای تیم اشتادسازه در طراحی و تولید و نصب پروفیل ها دارد. حتی کوچکترین المان های مقاطع نیز مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته اند. به عنوان مثال پیچ های استفاده شده در مقاطع از چند نوع پیچ مختلف می باشند.