سری S : پوشش درز انقطاع فضاهای معماری

پروفيل هاي سري S شرکت اشتاد سازه، جهت پوشش درزهاي انقطاع در فضاهاي معماري داخلي و خارجي با کاربري هاي تجاري، اداري، مسکوني و … طراحي شده است. با استفاده از اين محصول، به دليل قابليت استفاده از مصالح نازک کاري همسان با محيط اجرا در داخل پروفيل، سطح نمايان پروفيل به حداقل مي رسد.

اين پروفيل ها قابل اجرا در کف و بدنه فضاهاي خشک، مرطوب و خيس هستند. ظرفيت باربري اين پروفيل محدود بوده و توان تحمل بار عابرين پياده و برخي ماشين آلات سبک را دارد.

علاوه بر تطبيق با جابجايي هاي ناشي از انبساط و انقباض حرارتي سازه، در هنگام زلزله، پروفيل هاي کف به صورت لغزشي و پروفيل هاي بدنه به صورت لولايي عمل مي کنند. در پروفيل کف، کاسه پروفيل که مصالح نازک کاري در آن نصب شده و روي دو پايه از جنس HDPE قرار دارد، روي پايه هاي آلومينيومي ثابت دو طرف درز انقطاع لغزيده و پس از اتمام زلزله، توسط عضو ترن بار به موقعيت اوليه باز مي گردد. همچنين در پروفيل بدنه، کاسه پروفيل به صورت لولايي از سطح ديوار فاصله گرفته  و سپس توسط نيروي کشش کابل به جاي خود باز مي گردد. در اين فرايند، به سبب حرکت هماهنگ پروفيل با سازه، کمترين آسيب به مصالح نازک کاري دو طرف و درون پروفيل خواهد رسيد.

پروفیل های کف

SF

فضاهای داخلی

SFC

فضاهای داخلی (کنج)

SFD

فضاهای داخلی مرطوب

SFDC

فضاهای داخلی مرطوب (کنج)

SFO

فضاهای خارجی

SFOC

فضاهای خارجی (کنج)

پروفیل های دیوار

SW

فضاهای داخلی

SWC

فضاهای داخلی (کنج)

SWO

فضاهای خارجی

SWOC

فضاهای خارجی (کنج)