ایزو ۱۰۶۶۸ – استاندارد ارزش مادی برند

ایزو ۱۰۶۶۸ توسط کمیته پروژه ISO/PC 231 مدیریت انرژی سازمان ایزو تهیه شده است.این استاندارد بین‌المللی تعیین کننده الزاماتی پیرامون رویه‌ها و روشهای اندازه گیری ارزش مادی برند می‌باشد. الزامات مورد نیاز برای روش ها و رویه های اندازه گیری ارزش برند مالی را مشخص می کند. ISO 10668 چارچوبی برای ارزش گذاری برند از جمله اهداف، مبانی ارزش گذاری، رویکردهای ارزش گذاری، شیوه های ارزش گذاری، یافتن داده ها و فرضیات با کیفیت مشخص می کند. همچنین روش هایی برای گزارش گیری نتایج این ارزش گزاری ها مشخص می کند.

این استاندارد بیان می کند که دارایی های نامحسوس بعنوان سرمایه های بسیار با ارزش هستند. برندها با ارزش ترین سرمایه ها ی نامحسوس هستند.