ایزو ۱۰۰۰۶ – استاندارد مدیریت کیفیت در پروژه

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶ راهنمایی برای مدیریت کیفیت در پروژه می‌باشد در این استاندارد به روش‌ها و اصول مدیریت کیفیت، پیاده سازی بخش‌های مهم و تأثیر گذار و دستیابی به اهداف کیفیت پروژه پرداخته می‌شود.
استاندرد راهنمای ایزو ۱۰۰۰۶ ، در در پروژه‌های کوچک تا بزرگ، ساده تا پیچیده، مستقل تا وابسته به بخشی از یک برنامه یا قسمتی از یک سری پروژه کاربرد دارد

استاندارد ISO 10006 خطوط راهنمای ISO 9004 را تکمیل می‌نماید و بر مبنای نگرش فرآیندی سری استانداردهای ISO 9001 تدوین‌شده است

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶ کلیه الزامات کیفی پروژه را از مرحله راه‌اندازی تا خاتمه پروژه را پوشش می‌دهد.