ایزو ۱۰۰۰۴ – استاندارد افزایش رضایت مشتری

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ ، راهنمایی جهت استقرار فرآیندهای کارا و مؤثر باهدف و افزایش اعتماد مشتری می‌باشد
استاندارد ISO 10004 متعلق به سری استانداردهای رضایت مشتری ISO 10000 می‌باشد ISO 10001،ISO 10002، ISO 10004،ISO 10003 در جهت اتخاذ رویکردهای پایدار جهت بهبود رضایت مشتری می‌باشد.

استاندارد ISO 10004 در تمامی سازمان‌ها فارغ از نوع فعالیت، اندازه سازمان، محصولات و خدمات و.. می‌باشد و تمرکز اصلی استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ بر روی مشتریان خارج از سازمان می‌باشد

استاندارد ایزو ۱۰۰۰۴ موارد زیر را شامل می‌شود:

مفهوم رضایت مشتری و اصول راهنما

چارچوب پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری

طرحریزی پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری

تعریف فرآیندهایی جهت پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری

نگهداری و بهبود فرآیندهای پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری