تست رفتار لرزه‌ای پروفیل های درز انقطاع

بارهای جانبی ناشی از عوامل طبیعی همچون زمین لرزه و باد از عوامل بسیار تاثیر گذار بر طراحی سازه های بلند مرتبه می باشد و لازم است تمهیداتی در خصوص میزان تاثیر گذاری آنها و پیش بینی سیستم های مقاوم در برابر آنها و یا میراکننده آنها پیش‌بینی گردد.

ادامه مطلب …

موفقیت در آزمون بارگذاری پروفیل های لوکس درزهای انقطاع

در پروسه طراحی پروفیل های لوکس تلاش بر آن گردید، تا با اعمال بار های قابل توجه حین بهره برداری خدشه ای در عملکرد پروفیل های مذکور رخ ندهد. مواردی همچون رعایت درزهای انبساط و انقباض ۵ میلیمتری در محل اتصال پایه و کاسه ی پروفیل های پوشش دهنده درز انقطاع، تحمل بار افراد در حالت تجمع و از همه مهمتر تحمل بار دینامیکی ناشی از تردد ماشین آلات نظافتی مورد نیاز حین بهره برداری.

ادامه مطلب …